ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________

м. Київ                                                                        «___» _________ 2018 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Сантекс «К» (далі Постачальник), в особі Касприк Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________», (даліПокупець), в особі директора _______________________, який діє на підставі Статуту з іншої сторони (разоміменуютьсяСторони), уклали даний Договір поставки про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність Покупця Товар, в кількості та асортименті, що передбачені в рахунках-фактурах, а Покупець зобов’язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його загальну вартість на умовах та в строки передбачені даним договором.

1.2.Одиниця виміру кількості Товару та кількість поставки кожної партії Товару підтверджується накладними на відпуск Товару, виписаними Постачальником.

1.3. Загальна кількість Товару за даним Договором становить суму кількості поставленого протягом терміну дії даного Договору Товару, згідно накладних на відпуск Товару.

  1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

 2.1.Якість Товару, що постачається, повинна відповідати за якістю стандартам ДСТУ та чинному законодавству України.

2.2.У випадку поставки товару неналежної якості представники Покупця та Постачальника складаюсь акт дефекації. Постачальник зобов’язується замінити його на якісний товар протягом 30 днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги від Покупця чи складання відповідного акту.

Заміна Товару відбувається за рахунок Постачальника. Завантаження та перевезення Товару неналежної якості від Покупця і завантаження та перевезення (повернення) Товару належної якості Покупцю здійснюється за рахунок Постачальника.

  1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ПОКУПЦЕМ

3.1.Поставка Товару здійснюється на підставі Заявки, наданої Покупцем Постачальнику, з подальшим підписанням уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної на Товар.

3.2.Товар постачається Покупцю по-частково протягом 10 робочих днів з моменту 100% передоплати за відповідну партію Товару. Під партією Товару Сторони розуміють Товар, зазначений в кожній окремій Заявці Покупця та підтверджену видатковою накладною на Товар.

3.3. Заявка подається Покупцем у письмовій формі власноручно або передається факсимільним зв`язком, або електронною поштою.

3.4. Постачальник у строк, який не перевищує 1-го робочого дня від дати одержання Заявки від Покупця на поставку відповідної партії Товару, розглядає Заявку та погоджується на поставку (часткову поставку) відповідної партії Товару або відмовляється від поставки.

3.5.Про підтвердження Заявки або про її відхилення Постачальник сповіщає Покупця в усній формі (по телефону) з одночасним направленням Покупцю письмового підтвердження. Постачальник на основі отриманої Заявки і за наявності Товару на складі складає рахунок на оплату та виставляє його Покупцю.

3,6. Рахунки-фактури та видаткові накладні, передані з електронної пошти ____________ на електронну пошту ____________, мають юридичну силуоригіналу до передачі сторонами оригіналів, підписаних уповноваженими представниками сторін.

  1. ЦІНА ТОВАРУ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ  

4.1. Ціна за Товар визначається в рахунках-фактурах на оплату Товару, наданих Постачальником та підтверджується накладними на відпуск Товару, підписаними уповноваженими представниками Сторін. Ціна Товару включає податки та обов`язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.

4.2. Загальна сума Договору становить суму вартості Товару, поставленого протягом терміну дії даного Договору, згідно накладних на відпуск Товару.

  1. УМОВИ ПЛАТЕЖІВ

5.1.Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривні. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

5.2. Розрахунки за Товар )Товарну партію) здійснюються Покупцем в розмірі 100% в термін, що не перевищує 3-х банківських днів з моменту отримання рахунку-фактури від Постачальника.

5.3. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів за кожну окрему партію товару на поточний рахунок Постачальника.

  1. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

6.1. Постачальник передає товар (товарну партію) Покупцю у повному обсязі за якістю згідно умов даного договору. Покупецьздійснюєперевезення та доставку Товару (Товарноїпартії) за власнікошти.

6.2. Перехід права власності відбувається в момент передачі Товару, що оформляється видатковою накладною підписаною уповноваженими представниками Сторін. У разі, якщо Покупець знаходиться в іншому населеному пункті, перехід права власності відбувається в момент передачі Товару на склад транспортної компанії (перевізника) або направлення скан-копії видаткової накладної.

6.3.У разі виявлення недостачі Товару Покупець має право подати претензію.

6.4. У випадку необхідності на вимогу однієї із Сторін, Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, в результаті чого підписують акт звірки взаєморозрахунків. Відмова від підписання акту звірки не допускається, за виключенням виникнення розбіжностей даних Постачальника з даними Покупця. В даному випадку підписання акту відкладається до моменту вияснення причин невідповідності даних, але не більше трьох робочих днів з дати вказаної в акті, або підписується з зазначенням обґрунтованих зауважень.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов даного договору винна Сторона несе відповідальність в повному обсязі, яка полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні в тому числі неотриманий прибуток, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Сплата штрафних санкцій, процентів та відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання своїх обов’язків по договору в натурі.

  1. ФОРС-МАЖОР

8.1Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення фоpс-мажоpних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних пpиpодних явищ, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові, що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 (сім) днів до розірвання.

8.2. Достатнім доказом дії фоpс-мажоpних обставин є довідка, видана Торгово-промисловою палатою України.

 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «___» ____________ 20___ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору, що існували на момент закінчення строку дії договору.

9.2. У випадку, коли жодна із Сторін протягом одного місяця до закінчення терміну дії даного Договору не заявила про намір його розірвати, то Договір вважається таким, що діє на наступний період – 1 (один) календарний рік на умовах передбачених даним Договором з дати підписання.

9.3.Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, які виникли за Договором протягом строку його дії та залишилися невиконаними.

9.4. Даний договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.5. Всі спори, що виникатимуть з даного договору будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спір підлягає вирішенню у суді, згідно чинного законодавства України.

9.6. Після підписання даного договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмету даного договору, втрачають юридичну силу.

9.7. Цей договір може змінюватися, доповнюватися або достроково припинятися лише за письмовою згодою Сторін. Зміни та доповнення, які вносяться у договір, розглядаються Сторонами протягом 10 (десять) днів. Усі зміни та доповнення до цього договору укладаються у письмовій формі, оформлюються Додатковими угодами та підписуються обома Сторонами.

9.8. Зміни, додатки, специфікації, додаткові угоди, заявки і доповнення до даного договору, його дострокове розірвання будуть дійсні пpи умові, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками обох Сторін. Всі вищеперераховані документи до даного договору становлять його невід’ємну частину.

9.9.Сторони домовились, що договір, зміни, додатки, додаткові угоди і доповнення до нього, підписані за допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають юридичну силу до їх підтвердження оригіналами.

9.10.У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.11.Сторони домовились, що Покупець не має права передавати вимоги права та обов’язки за цим договором третім особам без письмової згоди Постачальника.

9.12.Сторони зобов’язуються письмово сповіщати одна іншу у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства однієї Сторони, у період не пізніше 3-х (трьох) календарних днів від дня прийняття такого рішення. У ті ж строки Сторони сповіщають одна іншу про зміни поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів, зміна статусу платника податку, зміни керівника Покупця, зміна особи, уповноваженої на укладення та підписувати договорів/угод, підписання податкових та інших первинних бухгалтерських документів від імені Покупця.

9.13.Своїм підписом під цим Договором кожна із Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

  1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

           ПОСТАЧАЛЬНИК

 

ТОВ «________»

____, м. ____, вул. ________, буд. __

Адреса для листування:

______, _______обл., ______, А/С ________

п/р ____________

в АТ «_____________»

МФО ________, код за ЄДРПОУ _______

ІПН ___________

Свідоцтво № __________-

Тел. (__) ____________-

Директор

 

_______________ / ____/ 

 

                                 ПОКУПЕЦЬ

 

ТОВ «________»

_____, м. ___, вул. ________, буд. __

Адреса для листування:

___, ________обл., ______, А/С ________

п/р ____________

в АТ «_____________»

МФО ________, код за ЄДРПОУ _______

ІПН ___________

Свідоцтво № __________-

Тел. (____) ____________-

Директор

 

_______________ / ____/